[Degosupo] Showreel 2013

Showreel 2013 du duo Degosupo mêlant parapente, ski et bigoune sous toutes ses formes.